Regulamin imprez

Załącznik do Zarządzenia
Nr 1a/2018
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zbrosławicach
z dnia 25.05.2018

Regulamin Imprez w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach (ul. Oświęcimska 2a, 42-674 Zbrosławice) oraz w filiach: Miedary (ul. Główna 58, Miedary), Wieszowa
  (ul. Bytomska 154, Wieszowa), Łubie (ul. 1 Maja 35, Łubie), Ziemięcice (ul. Mikulczycka 14, Ziemięcice).
 2. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, warsztaty, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 1. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie,
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Biblioteką,
 3. W przypadku gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie,

III. Zmiany terminu imprezy

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez,
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy podawana jest na stronie internetowej biblioteki
 4. Biblioteka może informować uczestników mailem lub telefonicznie o odwołaniu lub wyznaczeniu innego terminu imprezy.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu
  fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
  edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne
  utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
  rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności
  poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach
  internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach
  przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
  Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób
  trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
  trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
  Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka
  zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w
  celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia
  nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 3. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na
  przetwarzanie jego wizerunku w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych,
  zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i
  rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to pisemnie
  Dyrektorowi.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach z
  siedzibą w Zbrosławicach przy ulicy Oświęcimskiej 2a, Dyrektor : Anita Nalepa;
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach jest Pan Piotr
  Kaczmarek, iod.gbpzbroslawice@gmail.com ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach w
  celu promocji działalności, przygotowania relacji z działalności oraz sprawozdawczości na podstawie art.
  6 ust. 1 f RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy mediów internetowych;
 5. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:
  dane nie będą przekazywane;
 6. Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą
  przetwarzane w zakresie relacjonowania działalności i promocji do czasu wniesienia o usunięcie danych
  lub wniesienia sprzeciwu oraz w zakresie sprawozdawczości zgodnie z kategorią archiwalną;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo
  do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych;
 8. Ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych
  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w podanym zakresie jest dobrowolne;
 10. Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane;

VI. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania
  imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i prowadzącego imprezę.
 2. Uczestnik może jednak zwrócić się do Administratora Danych Osobowych najpóźniej
  w ciągu 3 dni przed terminem organizowanej imprezy i 3 dni po zakończeniu imprezy
  o udzielenie zgody na utrwalanie przebiegu imprezy, jednakże wyłącznie w zakresie
  wskazanym przez Administratora.
 3. Biblioteka oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy maja
  charakter wyłącznie edukacyjny. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
  szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek
  wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w
  trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.