Konkursy

Moja ulubiona postać z bajki

konkurs

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie 5 listopada. W związku z tym, zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w zabawie, polegającej na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ulubionego bohatera.

Technika prac dowolna

Format: A4 lub A3

Kategorie wiekowe:

KATEGORIA I: 3-6 lat

KATEGORIA II: 7-14 lat

Przewidziane nagrody książkowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienie.

Zdjęcia prac należy przesłać na adres mailowy:

konkurs.biblioteka.zbroslawice@gmail.com

Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem.
Należy również podać wiek dziecka.
Opcjonalnie numer telefonu.

Na prace czekamy do 19 listopada.

Rozstrzygnięcie zabawy 23 listopada.

Zwycięzców poinformujemy drogą telefoniczną lub mailową.

Zapraszamy do zabawy!

Inicjatywy oddolne

konkurs 1

10 projektów zostało zgłoszonych do organizowanego w ramach „Aktywnych Zbrosławic” konkursu Inicjatyw Oddolnych (wyniki dostępne poniżej). Ostatecznie 7 z nich trzyma dofinansowanie częściowe lub całościowe. Wybrane projekty doczekają się realizacji jeszcze w tym roku.

Wśród zgłoszonych propozycji wiele dotyczyło zakupu ławek czy rewitalizacji ciekawych terenów. Wszystkie zgłoszone pomysły ocenione zostały pozytywnie, jednak kwota konkursu (20 000 zł) pozwala na wybór jedynie części z nich.

Projekt Aktywne Zbrosławice realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie:9.1. Aktywna Integracja, poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej, wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.