Konkursy

Moja ulubiona postać z bajki

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie 5 listopada. W związku z tym, zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w zabawie, polegającej na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ulubionego bohatera.

Technika prac dowolna

Format: A4 lub A3

Kategorie wiekowe:

KATEGORIA I: 3-6 lat

KATEGORIA II: 7-14 lat

Przewidziane nagrody książkowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienie.

Zdjęcia prac należy przesłać na adres mailowy:

konkurs.biblioteka.zbroslawice@gmail.com

Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem.
Należy również podać wiek dziecka.
Opcjonalnie numer telefonu.

Na prace czekamy do 19 listopada.

Rozstrzygnięcie zabawy 23 listopada.

Zwycięzców poinformujemy drogą telefoniczną lub mailową.

Zapraszamy do zabawy!

Inicjatywy oddolne

10 projektów zostało zgłoszonych do organizowanego w ramach „Aktywnych Zbrosławic” konkursu Inicjatyw Oddolnych (wyniki dostępne poniżej). Ostatecznie 7 z nich trzyma dofinansowanie częściowe lub całościowe. Wybrane projekty doczekają się realizacji jeszcze w tym roku.

Wśród zgłoszonych propozycji wiele dotyczyło zakupu ławek czy rewitalizacji ciekawych terenów. Wszystkie zgłoszone pomysły ocenione zostały pozytywnie, jednak kwota konkursu (20 000 zł) pozwala na wybór jedynie części z nich.

Projekt Aktywne Zbrosławice realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie:9.1. Aktywna Integracja, poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej, wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Rozmiar Czcionki
Kontrast