Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.biblioteka.zbroslawice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2020-12-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2020-12-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-19.

Skróty klawiaturowe

 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,.
 • Możliwość zmiany czcionki na standardową, łatwiej czytelną,.
 • Możliwość zmiany kontrastu oraz kolorów,.
 • Możliwość nawigacji za pomocą klawiatury (klawisz TAB),.
 • Dodatkowe menu, ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,.
 • Możliwość podkreślania odnośników,.
 • Możliwość wyróżniania odnośników,.
 • Możliwość wyczyszczenia preferencji wyświetlania,.
 • Możliwość wyświetlanie strony w odcieniach szarości,.
 • Możliwość wyświetlenia strony w negatywie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Anita Nalepa,

biblioteka@zbroslawice.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

32 233 70 80
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach, 42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2a.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna – Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

ul. Oświęcimska 2a
42-674 Zbrosławice

Budynek biblioteki jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do biblioteki można dojechać samodzielnie.

Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Przed budynkiem znajdują się parkingi dla samochodów osobowych – jedno wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

W budynku znajduje się winda umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami wejście na piętro budynku do wypożyczalni dla dorosłych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Pomieszczenie przeznaczone do organizacji wydarzeń kulturalnych wyposażono w pętlę indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub usługi tłumacza on-line.

Filia w Ziemięcicach

ul. Mikulczycka 14
42-675 Ziemięcice

Budynek biblioteki jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do biblioteki można dojechać samodzielnie.

Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z boku budynku.

Wejście główne do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek jest jednokondygnacyjny.

W budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub usługi tłumacza on-line.

Filia w Łubiu

ul. 1 Maja 25
42-674 Łubie

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Miedarach

ul. Główna 58
42-676 Miedary

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Wieszowie

ul. Bytomska 154
42-672 Wieszowa

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje