Projekty Unijne

1

“Aktywne Zbrosławice”

Projekt w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

działanie:9.1. Aktywna Integracja

poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Dokumenty projektowe:


2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach” mająca na celu zwiększenie ilości mieszkańców w tym także zagrożonych wykluczeniem społecznym do korzystania z zasobów biblioteki oraz organizowanych zajęć i spotkań.

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020