Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

GMINA ZBROSŁAWICE
realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Zbrosławice.
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Zbrosławice, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023.Lider projektu: Gmina Zbrosławice

Realizator projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

Dofinansowanie projektu z UE:  132 737,70 zł,

Wartość całkowita projektu: 156 162,00

Czas trwania: 2023-01-01 – 2023-06-30

Więcej informacji biblioteka@zbroslawice.pl

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

obraz 1

1

“Aktywne Zbrosławice”

Projekt w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

działanie:9.1. Aktywna Integracja

poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Dokumenty projektowe:


2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach” mająca na celu zwiększenie ilości mieszkańców w tym także zagrożonych wykluczeniem społecznym do korzystania z zasobów biblioteki oraz organizowanych zajęć i spotkań.

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020