Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora GBP

Nr 3/2017 z dnia 2.11.2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZBROSŁAWICACH

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie ogłaszający powinien:
 1. Okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie).
 2. Wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki oraz wymaganych danych personalnych.
 3. Identyfikator czytelnik otrzymuje bezpłatnie. W przypadku utraty identyfikatora opłata za wydanie duplikatu wynosi 10,00 zł.

§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
 1. Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Zbrosławice
 2. Przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
 1. Kaucja za wypożyczaną książkę wynosi nie mniej niż 20,00 zł.
 2. Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja stanowi dochód Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie na podstawie identyfikatora.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 5 tygodni
 3. Czytelnik ponosi odpowiedzialność z stan swojego konta.
 4. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników; prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik winien oddać wypożyczone pozycje.
 6. Biblioteka może skrócić ustalony termin w § 3 pkt. 2 termin zwrotu książek jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 7. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Biblioteka wysyła informację do czytelnika, że zarezerwowana książka jest do odbioru. Termin odbioru książki nie może przekroczyć 7 dni. Po tym terminie książka wraca na półkę.
 9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. CZYTELNIA CZASOPISM

 1. Z aktualnych numerów czasopism można korzystać tylko na miejscu.
 2. Archiwalne numery czasopism mogą być wypożyczane poza Bibliotekę na okres 1 tygodnia.
 3. Warunkiem wypożyczenia czasopism archiwalnych jest posiadanie konta czytelnika.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 egz. Czasopism.
 5. Za niezwrócone w terminie czasopisma, pobiera się karę w wysokości 0,50 zł za każdy kolejny dzień po wyznaczonym terminie zwrotu.
 6. Koszt upomnienia jest doliczany do kary i wynosi:

I upomnienie – 3,00 zł

II upomnienie – 9,00 zł

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie, które jest równowartością ceny czasopisma.
 2. Za pobrane kary Biblioteka prenumeruje dodatkowe tytuły czasopism.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem, za zagubioną lub uszkodzoną książkę należy odkupić nową lub można za nią zapłacić. Wysokość wpłaty za zagubioną lub zniszczoną książkę wynosi aktualną wartość rynkową. Na wpłacone sumy z tytułu upomnienia, za zagubione lub uszkodzone książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 pkt. 2 Biblioteka wysyła upomnienia:
 • I upomnienie – kara za przetrzymanie – 0,50 zł / 1 wolumin za każdy rozpoczynający się tydzień po wyznaczonym terminie zwrotu + koszty wysyłki upomnienia 6,00 zł
 • II upomnienie – kara za przetrzymanie – 0,50 zł / 1 wolumin za każdy rozpoczynający się tydzień po wyznaczonym terminie zwrotu + koszty wysyłki upomnienia 12,00 zł
 1. Przy drugim upomnieniu następuje blokada konta. Po zwrocie książek i uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 2. Wobec czytelnika, który pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 3. Biblioteka ma prawo pobierać opłaty bez wysyłania upomnień.
 4. W szczególnych sytuacjach dyrektor Biblioteki może umorzyć karę częściowo lub całkowicie.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.